2018 රැස්වීම් කාලසටහන
අනු අංකය අංශය පැවැත්වෙන රැස්විම ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජුනි ජුලි  අගෝස්තු  සැප්තැම්බර්  ඔක්තෝබර් නොවැම්බර්  දෙසැම්බර්
1 ආයතන මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ රැස්වීම 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
2 ආයතන ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්ගේ රැස්විම 27 6 24 27 25 29 28 24 28 26 30 21
3 ආයතන ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්ගේ රැස්විම 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
4 ආයතන කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම - - 28 - 30 - 25 - 26 - 28 -
5 සැලසුම් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්විම (DCC) 22 26 26 23 28 25 23 27 17 22 26 24
6 කෘෂිකර්ම කෘෂිකර්ම කමිටුව - 20 - 24 - 19 - 21 - 23 - 18
7 සංවර්ධන පරිසර කමිටුව - 20 - 24 - 19 - 21 - 23 - 18
8 සමෘද්ධි මූලස්ථාන රැස්විම - 22 22 26 24 22 19 24 21 19 13 13
සමාජ සංවර්ධන මාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්විම - - 23 - 8 5 6 7 7 5 9 14
9 අභ්‍යන්තර විගණන විගණන කළමනාකරණ කමිටු - - 9 - 11 - - 11 - - - 7
10 කුඩා ව්‍යාපාර දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන මෙහෙයුම් කමිටුව - - 16 - - - 6 - - - 9 -
ප්‍රගති සමාලෝචනය - - - - - - 16 - - - - -
සම්පත් පැතිකඩ එළිදැක්වීම - - - - - 3 - - - - - -
11 රැකියා ප්‍රවර්ධන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්විම 16 - - - - - 10 - - - - -