ලාංකීය සංස්කෘතිය හා කලාව සුපෝෂණය කිරිම සඳහා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශ මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් මාලාවේ කෑගලු දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ අනුෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ සහභාගිත්වයෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණි.