අධ්‍යාපනය සඳහා විවිධ බාධක ඇති දිස්ත්‍රික්කයේ දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික් ළමා සංවර්ධන අරමුදල පිහිටුවීම පසුගියදා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.
මෙම අරමුදල පිහිටුවීම සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් එම්.ජී පණ්ඩිතරත්න මහතා ඇතුළු කිහිප දෙනෙක් සිය මූල්‍යමය දායකත්වය සැපයීය.