අරණායක, රඹුක්කන,ගලිගමුව, කැගල්ල, මාවනැල්ල හා වරකාපොළ , ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වල විවිධ අංශ මඟින් සංවර්ධනය කරන ලද ව්‍යවසායකයින් Business Desk හි සේවය ලබා දිමට තෝරාගැනිම සඳහා සම්මුඛ පරික්ෂණ 17 පවත්වා ඇත.