රුවන්වැල්ල, දෙහිඕවිට, බුලත්කොහුපිටිය, දැරණියගල, සුදුසු ව්‍යවසායකයින් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරික්ෂණ පවත්වමින් සිටී.