අරණායක, රඹුක්කන,ගලිගමුව, කැගල්ල, මාවනැල්ල හා වරකාපොළ , ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් තෝරාගත් ව්‍යවසායකයින් හා ඔවුනට අදාල සංවර්ධන නිලධාරින් එකිනෙක සම්බන්ධ කර ව්‍යවසායකයා සමීප ලෙස අධීක්ෂණය කිරිම ආරම්භ කර ඇත.